Грийнхаус Пропъртис АД-София
Регистрирани емисии:

GH0A

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6832 - Управление на недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +369029651554
факс:
емейл:

Капитал:

6 300 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 869 хил. лв.
Нетна печалба: -333 хил. лв.
Общо активи: 9 912 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -38.32 %
Възвращаемост на активите: -3.36 %
Възвращаемост на собствения капитал: -27.45 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 26.11.2021 13:49:21