Соларпро холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 0S8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1504
гр. София 1504, р-н Средец, ул. Кракра 18, ет. 2
телефон: +35929882413
факс:
емейл:

Капитал: 46763461
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 19834 хил. лв.
Нетна печалба 1685 хил. лв.
Общо активи 97740 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.50 %
Възвращаемост на активите 1.72 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.10 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.04.2018 20:29:03