Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1404
бул. България 109, ет. 8
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева Стефанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9551 хил. лв.
Нетна печалба -500 хил. лв.
Общо активи 40518 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -5.24 %
Възвращаемост на активите -1.23 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.96 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 04.06.2018 17:33:23