Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6499 - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
р-н Лозенец, бул. Черни връх 103
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 17999999
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева Стефанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 15 хил. лв.
Нетна печалба 2330 хил. лв.
Общо активи 38261 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15 533.33 %
Възвращаемост на активите 6.09 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.59 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 31.03.2021 19:14:11