Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
р-н Лозенец, бул. Черни връх 103
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева Стефанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 45166 хил. лв.
Нетна печалба 2648 хил. лв.
Общо активи 42297 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.86 %
Възвращаемост на активите 6.26 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.17 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 30.04.2019 19:01:09