Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1404
бул. България 109, ет. 8
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева Стефанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 205 хил. лв.
Нетна печалба -192 хил. лв.
Общо активи 22105 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -93.66 %
Възвращаемост на активите -0.87 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.11 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.07.2018 19:33:49