Регала Инвест АД-Варна
www.regalainvest.bg
Регистрирани емисии: - RGL
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Варна-9003
ул.Георги Стаматов 1
телефон: +35952370598
факс: +35952370598
емейл: regalainvest@gmail.com

Капитал: 18428734
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Тодорова Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2 хил. лв.
Нетна печалба -176 хил. лв.
Общо активи 26882 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -8 800.00 %
Възвращаемост на активите -0.65 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.75 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 25.07.2018 11:12:22