Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София
Регистрирани емисии: - ED6A
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1407
гр. София, 1407, район "Лозенец", бул "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899992394
факс:
емейл:

Капитал: 7000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Галя Александрова Георгиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3716 хил. лв.
Нетна печалба 1125 хил. лв.
Общо активи 50357 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 30.27 %
Възвращаемост на активите 2.23 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.32 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 15:44:56