Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София
Регистрирани емисии: - ED6A
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1407
гр. София, 1407, район "Лозенец", бул "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899992394
факс:
емейл:

Капитал: 7000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Галя Александрова Георгиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1196 хил. лв.
Нетна печалба 231 хил. лв.
Общо активи 48224 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 19.31 %
Възвращаемост на активите 0.48 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.80 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 18:02:41