Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София
Регистрирани емисии: - ED6A
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1407
гр. София, 1407, район "Лозенец", бул "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899992394
факс:
емейл:

Капитал: 7000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Галя Александрова Георгиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1903 хил. лв.
Нетна печалба 354 хил. лв.
Общо активи 47963 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 18.60 %
Възвращаемост на активите 0.74 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.23 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.10.2019 18:04:00