Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София
Регистрирани емисии: - ED6A
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1407
гр. София, 1407, район "Лозенец", бул "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899992394
факс:
емейл:

Капитал: 7000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Галя Александрова Георгиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1576 хил. лв.
Нетна печалба 224 хил. лв.
Общо активи 52378 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.21 %
Възвращаемост на активите 0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.39 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.09.2020 20:23:02