235 Холдингс АД-София
Регистрирани емисии: - 94G
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1404
район „Триадица”, кв. „Манастирски ливади”, бул. „България” № 109, Вертиго офис-център, ет. 13
телефон: +359885112965
факс:
емейл: info@235.world

Капитал: 5109000
Директор за връзки с инвеститорите:
Явор Георгиев Бояджиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 26 хил. лв.
Нетна печалба -150 хил. лв.
Общо активи 4958 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -576.92 %
Възвращаемост на активите -3.03 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.06 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.02.2020 13:17:04