Златни пясъци АД-Варна
Регистрирани емисии: - 3ZL
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна,9007
к.к."Златни Пясъци"
телефон: +35952355184
факс: +35952355587
емейл: goldensands@goldensands-bg.com

Капитал: 6493577
Директор за връзки с инвеститорите:
Любомира Милкова Ризова-Солбакке
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 10553 хил. лв.
Нетна печалба 356 хил. лв.
Общо активи 112905 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.37 %
Възвращаемост на активите 0.32 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.34 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 12:33:51