Златни пясъци АД-Варна
Регистрирани емисии: - 3ZL
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна,9007
к.к."Златни Пясъци"
телефон: +35952355184
факс: +35952355587
емейл: goldensands@goldensands-bg.com

Капитал: 6493577
Директор за връзки с инвеститорите:
Любомира Милкова Ризова-Солбакке
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 23791 хил. лв.
Нетна печалба -1028 хил. лв.
Общо активи 100207 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -4.32 %
Възвращаемост на активите -1.03 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.08 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 21.02.2019 11:57:52