Корадо-България АД-Стражица
www.korado.bg
Регистрирани емисии: - KBG
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2521 - Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Адрес:

Адрес на управление:
Стражица-5150
Гладстон 28
телефон: +35961614245
факс: +35961614242
емейл: info@korado.bg

Капитал: 13168614
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Петрова Байчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 39556 хил. лв.
Нетна печалба 4591 хил. лв.
Общо активи 29542 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 11.61 %
Възвращаемост на активите 15.54 %
Възвращаемост на собствения капитал 21.39 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 30.03.2021 13:09:22