Свилоза АД-Свищов
www.svilosa.bg
Регистрирани емисии: - 3MZ
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Свищов 5253
Западна индустриална зона
телефон: +359063124039
факс:
емейл: svilosa@svilosa.bg

Капитал: 31754944
Директор за връзки с инвеститорите:
Зарка Михайлова Първанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 121228 хил. лв.
Нетна печалба 15459 хил. лв.
Общо активи 142870 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 12.75 %
Възвращаемост на активите 10.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 13.53 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 23.02.2018 10:10:45