Мак АД-Габрово
www.mak.bg
Регистрирани емисии: - 4MK
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Габрово - 5300
бул. Трети март 9
телефон: +359 66 801 264
факс: +359 66 801 243
емейл: secretary@mak.bg

Капитал: 404721
Директор за връзки с инвеститорите:
Дияна Цонева Савекова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 23774 хил. лв.
Нетна печалба 2144 хил. лв.
Общо активи 19840 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.02 %
Възвращаемост на активите 10.81 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.98 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 22.06.2018 20:03:29