Мак АД-Габрово
www.mak.bg
Регистрирани емисии: - 4MK
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Габрово - 5300
бул. Трети март 9
телефон: +359 66 801 264
факс: +359 66 801 243
емейл: secretary@mak.bg

Капитал: 404721
Директор за връзки с инвеститорите:
Дияна Цонева Савекова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 13941 хил. лв.
Нетна печалба 956 хил. лв.
Общо активи 20871 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6.86 %
Възвращаемост на активите 4.58 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.16 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 28.02.2019 14:23:18