Проучване и добив на нефт и газ АД-София
Регистрирани емисии:

NGAZ

Сектор по КИД-2008:

Добивна промишленост

Клас по КИД-2008:

610 - Добив на нефт

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул."Стефан Караджа" №2
телефон: +029802468
факс: +029813764
емейл: office@chimimport.bg

Капитал:

12 228 062 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Кремена Тодорова Върбова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 26 266 хил. лв.
Нетна печалба: 851 хил. лв.
Общо активи: 114 004 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 3.24 %
Възвращаемост на активите: 0.75 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.01 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.11.2021 15:41:43