ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
www.fibank.bg
Регистрирани емисии: - 5F4
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6419 - Друго парично посредничество
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
бул. "Драган Цанков" №37
телефон: +35928171100
факс:
емейл:

Капитал: 149084800
Директор за връзки с инвеститорите:
Василка Момчилова Стаматова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на банка за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.11.2020 18:08:47