ТБ Централна кооперативна банка АД-София
www.ccbank.bg
Регистрирани емисии: - 4CF 4CFB
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6419 - Друго парично посредничество
Адрес:

Адрес на управление:
София 1086
ул. "Г.С.Раковски" No 103
телефон: +359 2 92 66 570
факс: +359 2 92 66 226
емейл: anton.filipov@ccbank.bg

Капитал: 127129970
Директор за връзки с инвеститорите:
Антон Филипов Филипов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на банка за Трето тримесечие на 2013г. , публикуван на 29.11.2013 11:17:15