Софарма АД-София
www.sopharma.bg
Регистрирани емисии: - 3JR
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2120 - Производство на лекарствени продукти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1220
ул. "Илиенско шосе" 16
телефон: +3592 8134 556
факс: +3592 936 0286
емейл: pelagia@sopharma.bg

Капитал: 134797899
Директор за връзки с инвеститорите:
Пелагия Стефанова Виячева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 104917 хил. лв.
Нетна печалба 20508 хил. лв.
Общо активи 684370 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 19.55 %
Възвращаемост на активите 3.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.84 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.07.2020 14:10:58