Катекс АД-Казанлък
Регистрирани емисии: - 5KTE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък-6100
ул."М.Стайнов" №4
телефон: +35943162390
факс: +35943163054
емейл: grozevas@katex.com

Капитал: 2443639
Директор за връзки с инвеститорите:
Светла Грозева Иванова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 389 хил. лв.
Нетна печалба -965 хил. лв.
Общо активи 58115 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -248.07 %
Възвращаемост на активите -1.66 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.80 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 22.04.2019 13:28:41