Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии:

ALB

Сектор по КИД-2008:

Хотелиерство и ресторантьорство

Клас по КИД-2008:

5610 - Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал:

4 273 126 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Янка Георгиева Миткова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 11 410 хил. лв.
Нетна печалба: -15 787 хил. лв.
Общо активи: 600 985 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -138.36 %
Възвращаемост на активите: -2.63 %
Възвращаемост на собствения капитал: -3.40 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 22:17:19