Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/
Регистрирани емисии: - 4H9
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
ХАСКОВО - 6300
БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 4
телефон: +35938622211
факс: +35938664867
емейл: bteit@b-trust.org

Капитал: 1053816
Директор за връзки с инвеститорите:
КАТЯ ГРОЗЕВА ДИМОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен финансов отчет на дружество в производство по ликвидация или несъстоятелност за 2016г. , публикуван на 31.05.2017 14:18:22