Лавена АД-Шумен
www.lavena.bg
Регистрирани емисии: - 4L4
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен - 9700
Индустриална зона, п.к. 114
телефон: +35954850144
факс: +35954850119
емейл: lavena@b-trust.org

Капитал: 319981
Директор за връзки с инвеститорите:
Таня Иванова Петрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3833 хил. лв.
Нетна печалба 47 хил. лв.
Общо активи 25190 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.23 %
Възвращаемост на активите 0.19 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.33 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 03.07.2018 12:56:47