Лавена АД-Шумен
www.lavena.bg
Регистрирани емисии: - 4L4
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен - 9700
Индустриална зона, п.к. 114
телефон: +35954850144
факс: +35954850119
емейл: lavena@b-trust.org

Капитал: 8319506
Директор за връзки с инвеститорите:
Таня Иванова Петрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8302 хил. лв.
Нетна печалба 604 хил. лв.
Общо активи 24961 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.28 %
Възвращаемост на активите 2.42 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.06 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 17.08.2018 15:29:19