Дата на ОСА: 07.12.2020
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред