Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 30.06.2021
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред