Дата на ОСА: 10.12.2020
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:
Дневен ред