ЧЕЗ Разпределение България АД-София


Дата на ОСА: 15.12.2021
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред