Ейч Ар Кепитъл АД-София


Дата на ОСА: 20.07.2022
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:

Протокол от Общото събрание на акционерите