Парк АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 17.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред