Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас


Дата на ОСА: 19.12.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред