За публикуване на информация използвайте сайта EXTRI.BG
www.extri.bg

За да получи достъп до системата ЕКСТРИ лицето трябва да разполага със сертификат за електронен подпис, издаден от някой от оторизираните издатели на сертификати в България. Електронния подпис трябва да съдържа информация за номера по ЕИК на юридическото лице, което физическото лице представлява. Регистрацията на електронния сертификат в системата става с попълването и изпращането в “БФБ-София” АД на "Заявление за регистрация на електронен сертификат в системата ЕКСТРИ".

За да се генерира Заявлението е необходимо електронния сертификат на потребителя, да е инсталиран и наличен за използване на съответния компютър. При натискане на бутона "Вход в системата" се извършва автоматична проверка дали използваният електронен сертификат е регистриран в ЕКСТРИ.

При проверката системата използва информацията в сертификата относно идентификационния номер (ЕИК) на дружеството-титуляр и името на физическото лице, на името на което е издаден електронния сертификат. Успоредно с проверката за наличието или не на съответните ЕИК и име в базата данни на системата ЕКСТРИ, се извършва и сравнение на ЕИК на дружеството-титуляр в наличната база данни на “БФБ-София” АД (относно дружествата, регистрирани за търговия на борсата)