Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска фондова борса-София АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2018 14:30:45
  Българска фондова борса-София АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-06-2018г. от 10:00 часа в София - 1000, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Българска фондова борса – София” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.”Три уши” № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 18.06.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. 2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. 3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. 5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. 6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2017 г. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса – София” АД, реализирана през 2017 г. Проект за решение – Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева (двеста и шест хиляди двеста тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева, се отнасят към фонд „Резервен”. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеж
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
 
 
 

Предишен месец Февруари 2019 Следващ месец
10 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Няма предстоящи събития за 23-02-2019